• Ocenení

  Viac info
 • Nominovaní

  ARCHITEKTÚRA Nominovaným je Peter Jurkovič za rodinný dom v Čunove, ktorého prínosom je úspornosť z priestorového aj technologického hľadiska.…

  Viac info

ZÁZNAM GALAVEČERA 18. ročníka

Televízna upútavka 18. ročníka:

 

zastita

Štatút pre ocenenie najvýznamnejších osobností Slovenska cenou

„KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO“

(ďalej „štatút“)

Preambula

Agentúra Krištáľové krídlo spol. s r.o. je právnickou osobou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. s.r.o. vl.č. 2176/B, a je autorom a organizátorom prestížneho  projektu oceňovania mimoriadnych a originálnych počinov v rôznych oblastiach spoločenského, hospodárskeho, vedeckého a kultúrneho života:

„Cena Krištáľové krídlo“.

 

Hlavnou myšlienkou prestížneho ocenenia je prezentácia   výsledkov tvorivej práce najúspešnejších osobností našej krajiny. Zjednocuje ľudí, ktorí vzdávajú hold symbolom veľkosti ľudského ducha, umu a krásy. Je  poklonou a odmenou za mimoriadne ľudské  výkony.

Cena Krištáľové krídlo je hodnotou overenou časom a osobnosťami ktoré sú jeho laureátmi.

Krištáľové krídlo patrí tým ktorý sa neboja osobitosťou, tvorivosťou,  talentom a umeleckým cítením  vyčnievať z davu a  zostať pritom ľudskými.

 Článok I.

Kategórie

Prestížna cena  KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO  sa udeľuje v týchto kategóriách:

 • hudba
 • divadlo a audiovizuálne umenie
 • publicistika a literatúra
 • medicína a veda
 • šport
 • hospodárstvo
 • výtvarné umenie
 • architektúra
 • filantropia
 • rock pop jazz
 • mimoriadna cena – za: celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí alebo iný výrazný počin

  Článok II.

Kritéria pre nominovanie osobností

Nominácie osobností pre ocenenie musia spĺňať nasledujúce kritéria:

mimoriadna odbornosť v danej kategórii a zároveň výrazný úspech a prezentácia výsledkov práce, či tvorby, prípadne  dosiahnutie výrazných medzinárodných úspechov za hodnotený rok.

 

Pri hodnotení nominácií osobností dĺžka pracovného, či tvorivého pôsobenia  nie je rozhodujúca.

V prípade, ak porote kategórie nebude predložená žiadna nominácia a ani členovia poroty neurčia vhodnú nomináciu, prípadne žiadna nominácia nebude spĺňať  kritéria pre  ocenenie v danej kategórii, v takom prípade ocenenie nebude  udelené.

Porota kategórie bude brať do úvahy a navrhovať len tú nomináciu osobnosti, ktorá hodnotí prínos osobnosti za príslušný rok.

Podmienkou pre udelenie mimoriadnej ceny za celoživotné dielo je aktuálne aktívne pôsobenie tejto osobnosti  v oblasti, za ktorú je nominovaná .

Na nominácie doručené  po oficiálnom  termíne pre zasielanie nominácií nemusí brať porota zreteľ.

  Článok III.

Nominácie

 1. V priebehu roka organizátor vhodným spôsobom vyzve profesijné združenia,  komory, zväzy, inštitúcie, tlačové agentúry, verejnosť, aby zasielali nominácie na osobnosti na cenu KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO. Popri týchto spôsoboch je možné zapojenie každého občana SR do procesu zasielania nominácií ľubovoľným spôsobom. Platné nominácie sú tie, ktoré spĺňajú Kritéria pre nominovanie osobností podľa Článku II. tohto štatútu a sú organizátorovi doručené v stanovenom termíne  v písomnej alebo elektronickej podobe.
 2. Organizátor oboznámi jednotlivé poroty v dohodnutom termíne o predložených  nomináciách.
 3. Nominácia musí popri osobných údajoch osobnosti obsahovať jasné a stručné zhodnotenie jeho prínosu aj dôvod pre navrhované ocenenie.

 Článok IV.

Poroty a  ich zloženie

 1. Každá kategória podľa Čl.1 má vlastnú porotu kategórie
 2. Porota kategórie má najmenej 4 a najviac 6 členov. Členov poroty menuje organizátor. Členstvo v porote je nezastupiteľné.
 3. Prácu poroty kategórie riadi predseda poroty kategórie, ktorého ustanovuje organizátor po dohode s prípravným výborom Krištáľového krídla
 4. Za členov poroty sú nominovaní odborníci z príslušnej oblasti, nominované a ocenené osobnosti z predchádzajúcich ročníkov a osobnosti reprezentujúce partnerské spoločnosti Krištáľového krídla
 5. Funkčné obdobie člena poroty je ročné. Organizátor môže člena poroty na základe  vzájomnej dohody vymenovať aj opakovane
 6. Členstvo v porote zanikne:

a)      po uplynutí funkčného obdobia

b)      písomným  oznámením vzdania sa členstva

c)       úmrtím člena

d)      odvolaním člena poroty organizátorom v dôsledku porušenia štatútu, osobitne povinnosti zachovávania zásad mlčanlivosti

 1. Poroty kategórie  rozhodujú a hlasujú iba za svoju  kategóriu.
 2. Každý člen poroty v priebehu roka iniciatívne sleduje významné počiny vo svojej kategórii.
 3. Každý predseda poroty prizýva na svoje zasadnutie organizátora, ktorý garantuje  dodržanie štatútu.
 4. Veľká porota sa skladá z predsedu a členov, ktorí sú súčasne aj predsedami jednotlivých porôt kategórií. Predsedu veľkej poroty menuje organizátor.

Článok V.

Rokovanie poroty

 1. Rokovanie poroty kategórie zvoláva jej predseda.
 2. Porota kategórie je uznášaniaschopná, ak sú na jej rokovaní prítomné najmenej dve tretiny jej členov, pričom prítomný musí byť vždy predseda poroty.
 3. Prijatie rozhodnutia musí byť prejavené všetkými členmi poroty kategórie, pričom v prípade odôvodnenej neprítomnosti môže byť prejavené i v písomnej podobe.
 4. V prípade rovnosti počtu hlasov je rozhodujúci hlas predsedu Veľkej poroty.
 5. Predseda Veľkej poroty hlasuje za každú kategóriu.
 6. Ak predseda poroty kategórie nemôže byť prítomný a neoboznámil členov poroty o svojom hlasovaní v písomnej forme, rozhoduje hlas organizátora Krištáľového krídla.
 7. Rokovanie poroty je neverejné.
 8. Členovia poroty sú povinní zachovávať mlčanlivosť o okolnostiach a skutočnostiach rokovania súvisiaceho s nominovaním a ocenením osobností.

 Článok VI.

Vyhodnotenie nominácií a ocenenie osobností

Výber návrhov osobností na nomináciu a udelenie ceny Krištáľové krídlo v jednotlivých kategóriách zabezpečuje porota kategórie.

Výsledkom rozhodnutia jednotlivých členov poroty kategórie sú návrhy na nomináciu troch osobností a určenie jednej z nich na udelenie výročnej ceny v príslušnej kategórii uzavreté v obálkach každým členom osobitne a vyhodnotené na záverečnom zasadnutí Veľkej poroty.

 1. Každý člen poroty kategórie má právo predložiť vlastnú nomináciu do 30. novembra 2014.
 2. Členovia poroty na svojom rokovaní vyhodnotia jednotlivé predložené nominácie, ktoré im odovzdal organizátor a ktoré bolo predložené členmi poroty.
 3. Členovia poroty spoločne rozhodnú o výbere troch z nich, ktoré budú vyhlásené na slávnostnom galavečeri pre príslušnú kategóriu.
 4. Každý člen poroty  tajným hlasovaním určí jednu z nominácií na udelenie výročnej ceny a to pridelením najvyššieho počtu bodov. Pritom výsledok svojho rozhodnutia vloží vždy do dvoch obálok a označí svojich nominantov bodovou stupnicou od 3 do 1, pričom najvyšší počet bodov pridelí nominovanému na ocenenie Krištáľovým krídlom.
 5. Každý člen poroty odovzdá výsledok svojho hlasovania v dvoch zalepených obálkach, jedna zostáva u predsedu poroty kategórie a druhá sa odovzdá predsedovi Veľkej poroty.
 6. Obálky sa otvárajú na mieste konania galavečera hodinu pred oficiálnym začiatkom vyhlasovania výsledkov.
 7. Oficiálneho otvárania sa zúčastní predseda Veľkej poroty a predsedovia porôt kategórií.
 8. Ak sa stane, že dve osobnosti navrhované na ocenenie budú mať rovnaký počet hlasov, resp. bodov, predseda Veľkej poroty rozhodne, kto z navrhovaných osobností dostane cenu.
 9. Každý člen poroty je povinný zachovať mlčanlivosť o rokovaniach jednotlivých porôt a Veľkej poroty až do oficiálneho vyhlásenia na slávnostnom   udeľovaní  ocenení.
 10. Veľká porota rozhoduje o laureátovi na mimoriadnu cenu na základe návrhov z jednotlivých porôt kategórií hlasovaním na svojom stretnutí minimálne jeden mesiac pred slávnostným vyhlásením.

 Článok VII.

 

Záver

Autorom projektu ceny KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO je pani Ing. Mária Vaškovičová, ktorá má autorské práva chránené v súlade s platnými právnymi normami a ktorá ich zapožičala agentúre Krištáľové krídlo spol. s r.o., usporiadateľovi projektu.

 

2. októbra 2014

Ing. Mária Vaškovičová

Online nominácia