Štatút 2017

Štatút pre ocenenie najvýznamnejších osobností Slovenska cenou

„KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO“

(ďalej „štatút“)

Preambula

Agentúra Krištáľové krídlo spol. s r.o. je právnickou osobou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. s.r.o. vl.č. 2176/B, a je autorom a organizátorom prestížneho  projektu oceňovania mimoriadnych a originálnych počinov v rôznych oblastiach spoločenského, hospodárskeho, vedeckého a kultúrneho života:

„Cena Krištáľové krídlo“.

Hlavnou myšlienkou prestížneho ocenenia je prezentácia  výsledkov tvorivej práce najúspešnejších osobností našej krajiny. Zjednocuje ľudí, ktorí vzdávajú hold symbolom veľkosti ľudského ducha, umu a krásy. Je  poklonou a odmenou za mimoriadne ľudské  výkony.

Cena Krištáľové krídlo je hodnotou overenou časom a osobnosťami, ktoré sú jeho laureátmi.

Krištáľové krídlo patrí tým, ktorí sa neboja osobitosťou, tvorivosťou,  talentom a umeleckým cítením  vyčnievať z davu a  zostať pritom ľudskými.

Článok I.
Kategórie

Prestížna cena  KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO  sa udeľuje v týchto kategóriách:

 • hudba
 • divadlo a audiovizuálne umenie
 • publicistika a literatúra
 • medicína a veda
 • šport
 • hospodárstvo
 • výtvarné umenie
 • filantropia
 • rock pop jazz
 • mimoriadna cena - za: celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí alebo iný výrazný počin. Budú udelené dve ceny.

 

Článok II.
Kritéria pre návrhy nominácií

Návrhy na nominovanie osobností pre ocenenie musia spĺňať nasledujúce kritéria:

 1. Mimoriadna odbornosť v danej kategórii a zároveň výrazný úspech a prezentácia výsledkov práce, či tvorby, prípadne  dosiahnutie výrazných úspechov za rok 2017.
 1. Navrhovaná osobnosť pôsobí na Slovensku. Prihliada sa aj na medzinárodný úspech (pokiaľ trvalo žije a pôsobí v zahraničí, nespĺňa podmienky tohto bodu).
 1. Porota kategórie bude brať do úvahy návrh nominácie osobnosti, ktorá hodnotí jej prínos za rok 2017.
 1. Podmienkou pre udelenie mimoriadnej ceny za celoživotné dielo je aktuálne aktívne pôsobenie tejto osobnosti  v oblasti, za ktorú je nominovaná.
 1. Na nominácie doručené  po oficiálnom  termíne pre zasielanie nominácií nemusí brať porota zreteľ.

Pri hodnotení nominácií osobností dĺžka pracovného, či tvorivého pôsobenia  nie je rozhodujúca.

V prípade, ak porote kategórie nebude predložený žiadny návrh nominácie a ani členovia poroty neurčia vhodnú nomináciu, prípadne žiadna nominácia nebude spĺňať  kritéria pre  ocenenie v danej kategórii, v takom prípade ocenenie nebude  udelené.

Článok III.

Nominácie

 1. V priebehu roka organizátor vhodným spôsobom vyzve profesijné združenia,  komory, zväzy, inštitúcie, tlačové agentúry, verejnosť, aby zasielali nominácie na osobnosti na cenu KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO. Popri týchto spôsoboch je možné zapojenie každého občana SR do procesu zasielania nominácií ľubovoľným spôsobom. Platné nominácie sú tie, ktoré spĺňajú Kritériá pre nominovanie osobností podľa Článku II. tohto štatútu a sú organizátorovi doručené v stanovenom termíne  v písomnej alebo elektronickej podobe.
 2. Organizátor oboznámi jednotlivé poroty v dohodnutom termíne o predložených  nomináciách.
 3. Nominácia musí popri osobných údajoch osobnosti obsahovať jasné a stručné zhodnotenie jeho prínosu aj dôvod pre navrhované ocenenie.

Článok IV.

Poroty a  ich zloženie

 1. Každá kategória podľa Čl.1 má vlastnú porotu kategórie
 2. Porota kategórie má najmenej 4 a najviac 6 členov. Členov poroty menuje organizátor. Členstvo v porote je nezastupiteľné.
 3. Prácu poroty kategórie riadi predseda poroty kategórie, ktorého ustanovuje organizátor po dohode s prípravným výborom Krištáľového krídla.
 4. Za členov poroty sú nominovaní odborníci z príslušnej oblasti, nominované a ocenené osobnosti z predchádzajúcich ročníkov a osobnosti reprezentujúce partnerské spoločnosti Krištáľového krídla.
 5. Funkčné obdobie člena poroty je ročné. Organizátor môže člena poroty na základe  vzájomnej dohody vymenovať aj opakovane.
 6. Členstvo v porote zanikne:
  1. po uplynutí funkčného obdobia
  2. písomným  oznámením vzdania sa členstva
  3. úmrtím člena
  4. odvolaním člena poroty organizátorom v dôsledku porušenia štatútu, osobitne povinnosti zachovávania zásad mlčanlivosti.
 7. Poroty kategórie  rozhodujú a hlasujú iba za svoju  kategóriu.
 8. Každý člen poroty v priebehu roka iniciatívne sleduje významné počiny vo svojej kategórii.
 9. Každý predseda poroty prizýva na svoje zasadnutie organizátora, ktorý garantuje  dodržanie štatútu.
 10. Veľká porota sa skladá z predsedu a členov, ktorí sú súčasne aj predsedami jednotlivých porôt kategórií. Predsedu veľkej poroty menuje organizátor.

Článok V.

Rokovanie poroty

 1. Rokovanie poroty kategórie zvoláva jej predseda.
 2. Porota kategórie je uznášaniaschopná, ak sú na jej rokovaní prítomné najmenej dve tretiny jej členov, pričom prítomný musí byť vždy predseda poroty.
 3. Prijatie rozhodnutia musí byť prejavené všetkými členmi poroty kategórie.
 4. V prípade rovnosti počtu hlasov je rozhodujúci hlas predsedu Veľkej poroty.
 5. Ak predseda poroty kategórie nemôže byť prítomný, rozhoduje hlas organizátora Krištáľového krídla.
 6. Rokovanie poroty je neverejné.
 7. Členovia poroty sú povinní zachovávať mlčanlivosť o okolnostiach a skutočnostiach rokovania súvisiaceho s nominovaním a ocenením osobností.

Článok VI.

Vyhodnotenie nominácií a ocenenie osobností

Výber návrhov osobností na nomináciu a udelenie ceny Krištáľové krídlo v jednotlivých kategóriách zabezpečuje porota kategórie.

Výsledkom rozhodnutia jednotlivých členov poroty kategórie sú návrhy na nomináciu troch osobností a určenie jednej z nich na udelenie výročnej ceny v príslušnej kategórii uzavreté v obálkach každým členom osobitne a vyhodnotené na záverečnom zasadnutí Veľkej poroty.

 1. Každý člen poroty kategórie má právo predložiť vlastný návrh nominácie do 31. októbra 2017.
 2. Členovia poroty na svojom rokovaní vyhodnotia jednotlivé predložené návrhy nominácií, ktoré im odovzdal organizátor a ktoré boli predložené členmi poroty.
 3. Členovia poroty spoločne rozhodnú o výbere troch z nich, ktoré budú vyhlásené na slávnostnom galavečere pre príslušnú kategóriu.
 4. Členovia poroty majú možnosť ďalej sledovať dianie v kategórii, v ktorej rozhodujú. V prípade, že porota zaznamená a zhodnotí iný významný a výnimočný počin, ktorý sa udeje po skončení nominačnej kampane (t.j. vnovembri a decembri roka 2017), má porota právo opäť zasadnúť, výnimočne pripojiť štvrtú nomináciu v danej kategórii a opätovne hlasovať.
 5. Každý člen poroty  tajným hlasovaním určí jednu z finálových nominácií na udelenie výročnej ceny, a to pridelením najvyššieho počtu bodov. Výsledok svojho rozhodnutia vloží vždy do obálky a označí svojich nominantov bodovou stupnicou od 3 do 1. Najvyšší počet bodov pridelí nominovanému na ocenenie Krištáľovým krídlom za rok 2017 podľa jeho úsudku.
 6. Každý člen poroty odovzdá výsledok svojho hlasovania v zalepenej obálke hlavnému organizátorovi.
 7. Hlavný organizátor za prítomnosti všetkých predsedov počas Veľkej poroty odovzdá obálky predsedovi Veľkej poroty, ktorý ich až do konania galavečera zapečatené uloží do trezoru.
 8. Obálky sa otvárajú na mieste konania galavečera hodinu pred oficiálnym začiatkom vyhlasovania výsledkov.
 9. Oficiálneho otvárania sa zúčastní predseda Veľkej poroty a predsedovia porôt kategórií.
 10. Ak sa stane, že dve osobnosti navrhované na ocenenie budú mať rovnaký počet hlasov, resp. bodov, predseda Veľkej poroty rozhodne, kto z navrhovaných osobností dostane cenu.
 11. Každý člen poroty je povinný zachovať mlčanlivosť o rokovaniach jednotlivých porôt a Veľkej poroty až do oficiálneho vyhlásenia na slávnostnom   udeľovaní  ocenení.
 12. Veľká porota rozhoduje o laureátovi na mimoriadnu cenu na základe návrhov z jednotlivých porôt kategórií hlasovaním na svojom stretnutí minimálne jeden mesiac pred slávnostným vyhlásením.

Článok VII.

Záver

Autorom projektu ceny KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO je pani Ing. Mária Vaškovičová, ktorá má autorské práva chránené v súlade s platnými právnymi normami a ktorá ich zapožičala agentúre Krištáľové krídlo spol. s r.o., usporiadateľovi projektu.

 1. júla 2017

Ing. Mária Vaškovičová

Štatút 2017

Online nominácia